خانه طبیعت گردی رودهای گیلان

رودهای گیلان

رودخانه شفارود

معرفی رودخانه شفارود: مساحت این رود برابر با 9/349 کیلومتر مربع است، طول آبراهۀ اصلی 94/44 کیلومتر و طول آن تا مصب 30/52 کیلومتر است. شفارود از رودخانه های مستقل زیرحوضۀ تالش است و آبادی...

رودخانه لیسار

معرفی رودخانه ليسار : مساحت این رودخانه برابر با 3/207 کیلومتر مربع، طول آبراهۀ اصلی 02/31 کیلومتر و طول آن تا مصب 95/33 کیلومتر است. از رودخانه های مستقل زیر حوضۀ تالش است که در شمال...

رودخانه چله وند (چلوندچای)

معرفی رودخانه چله وند (چلوندچای): مساحت این رودخانه برابر است با 1/71 کیلومتر مربع و طول آبراهۀ اصلی 45/19 و طول آن تا مصب 45/19 کیلومتر است. از شاخه های مستقل زیر حوضۀ تالش است...

رودخانه لوندویل

معرفی رودخانه لوندویل: مساحت آن برابر با 7/37 کیلومترمربع، طول آبراهۀ اصلی90/13 کیلومتر وطول آن تامصب 65/18 کیلومتر است. این رود در جنوب حوضۀ کانرود قرار گرفته و نام آن برگرفته از شهر لوندویل است که...

رودخانه کانرود

معرفی رودخانه کانرود: مساحت این رودخانه برابر است با 6/28 کیلومتر مربع، طول آبراهۀ اصلی 46/10کیلومتر و طول آن تا مصب 85/13 کیلومتر است. این رودخانه در جنوب رودخانۀ ویرمونی قرار دارد و نام آن...

رودخانه ویرمونی (کل خان چای)

معرفی رودخانه روويرمونی (كل خان چای): این رودخانۀ کوچک که در جنوب رودخانۀ خواجه کریم چای و جنوب غربی شهر آستارا قرار دارد، از کوهپایه های جنگلی سرچشمه می گیرد و مهم ترین سکونت گاه انسانی...

خواجه کریم چای (ملاهادی چای یا مرداب)

معرفی رود خواجه کریم چای (ملاهادی چای یا مرداب): مساحت این رود برابر با 5/46 کیلومتر مربع است. طول آبراهه ی اصلی 71/14 کیلومتر و تا مصب رودخانه ۲۱ کیلومتر است. شاخۀ اصلی آن را قره...

آستاراچای

معرفی آستاراچای: این رودخانه تنها رودخانۀ مرزی و شمالی ترین رودخانۀ استان گیلان است که در شمال غرب شهر آستارا جریان دارد. نام رودخانه برگرفته از نام شهر آستارا است که به زبان آذری به آن...

سفیدرود (قزل اوزن)

معرفی سفیدرود (قزل اوزن): دو ویژگی زمین ریخت شناسی مهم و نادر در این حوضه مشهود است. یکی این که خط تقسيم البرز را شکافته و با جدا کردن حوضه های بستۀ دریاچۀ ارومیه و مسیلۀ...
هرگونه کپی و استفاده از مطالب این سایت حتی با ذکر منبع غیر مجاز بوده و پیگرد قانونی دارد. گروه پيکی