ییلاق گردسایه :

این قله که در مسیر خط الراس قله تروشوم به قله شاه معلم قرار دارد دارای طبیعتی بکر و دیدنی میباشد.

دیدنی های گردسایه :

طبیعت آرمیده در مه و بکری که در چشم نمیگنجد از زیبایی های این منطقه ییلاقی بی نظیر است.

آدرس گردسایه :

ییلاق گردسایه ازییلاقات زیبای بخش سردار جنگل فومن در ارتفاع ۲۰۸۰ متری در فاصله ۳۰ کیلومتری ماکلوان از منطقه ماسوله قرار دارد.

گردسایه فومن

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here