رودخانه شلمان رود:

مساحت این رودخانه برابر با ۳۹۲ کیلومتر مربع، طول آبراهۀ اصلی تا خروجی حوضه ۴۹ کیلومتر و تا مصب ۳۰/۵۲ کیلومتر است. این رودخانه در شهرستان لنگرود و رودسر جاری است و نام خود را از شهر شلمان که از میانۀ آن جریان دارد، گرفته است و مهم ترین سکونت گاه های انسانی آن شهرهای املش، شلمان و اطاقور است. سرشاخه های این رودخانه از کوه های عطاکوه، سراش، کهلستونی، کاکوه، تیرین، پونسی، شیش لو، ضیاکوه، شهگان، سیدسرا، شاه نشین، ناتیش کوه و هالی دشت سرچشمه می گیرد. آبادی های لیارود، بلوردکان سنگ تاش، حسین آباد، گرسگ، لات لیل، گلستان محله، چهارده، ولیسه و حسین آباد در حاشیۀ این رودخانه قرار گرفته اند. رودخانۀ شلمان رود از دو شاخۀ اصلی شمالی و جنوبی تشکیل شده است. شاخۀ شمالی، رودخانۀ بارکیلی رود و شاخۀ جنوبی، شاخۀ اصلی شلمان رود یا بلوردکان (کل چال) است. این دو رودخانه، در جنوب آبادی خرشتم به هم می پیوندند و شاخۀ واحد شلمان رود را شکل می دهند. در این بخش مردم بومی به این آبراهه «خرشتم رود» می گویند. رودخانۀ شلمان رود در ادامۀ مسیر به سمت دریای کاسپین، رودخانۀ اردستان را در شمال آبادی لُهداربن دریافت می کند و در شمال همین محل با تشکیل پیچان رودی نمونه، تغییر جهت داده و در مسیری با جهت شمال غرب سوی حرکت می کند. رودخانۀ شلمان رود پس از عبور از آبادی حسین آباد به نام «له له رود» شناخته می شود. و در ادامۀ مسیر با همان جهت به رودخانۀ چمخاله پیوسته و با تشکیل مسیری مشترک، به دریای کاسپین می ریزد. رودخانۀ شلمان رود پس از اینکه تبدیل به کانال واحدی می شود، در طی مسیر خود به سمت دریای کاسپین، دارای چندین پیچان رود ویژه، مانند پیچان رود خلیفه محله و پیچان رود شمال شرقی شهر شلمان است. در ادامه پس از شهر شلمان، مسیر شلمان رود دارای چند پیچان رود بسیار زیبا است که در میان تمام رودهای گیلان منحصر به فرد است؛ مانند پیچان رودهای جنوب آبادی دریاکنار رودسر و پیچان رودهای جنوب روستای حسین آباد رودسر که نقطۀ اوج تکامل این اشکال زمین شناسی هستند. لازم به ذکر است شاخه ای کوچک به نام ترکه رود در سمت شرق به آن می پیوندد که از منطقۀ تابستان نشین املش می آید. این رودخانه دارای دو دوره ی پر آبی یکی در پاییز و دیگری در زمستان است. بیشینۀ آبدهی ماهیانۀ آن در ماه مهر ۹۵/۱۲ متر مکعب در ثانیه، کمینۀ آن در مرداد ۱۷/۲ متر مکعب در ثانیه و میانگین آبدهی سالیانۀ آن ۷۰/۷ متر مکعب در ثانیه است. ایستگاه های آب شناسی شلمان، اطاقور و کلچال و ایستگاه تبخیرسنجی شلمان (با میانگین بارش سالیانۀ ۱۱۸۰ میلی متر) و باران سنج کل چال در این حوضۀ آبریز واقع شده است. پل خشتی بلوردکان و پارک جنگلی له له رود و منطقۀ گردشگری هالی دشت و خسیل دشت از جاذبه های این حوضۀ آبریز است.

شلمان رود

منبع:

کتاب رودهای گیلان

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here