معرفی رودخانه کانرود:

مساحت این رودخانه برابر است با ۶/۲۸ کیلومتر مربع، طول آبراهۀ اصلی ۴۶/۱۰کیلومتر و طول آن تا مصب ۸۵/۱۳ کیلومتر است. این رودخانه در جنوب رودخانۀ ویرمونی قرار دارد و نام آن از روستای کانرود که در محل ورود این رودخانه به جلگه واقع شده، گرفته شده است. قلعه کش، باش محله، کانرود، داداش آباد و سیبلی روستاهایی هستند که در حوضۀ این رود قرار دارند. این رودخانه در شمال شرقی روستای داداش آباد به دریای کاسپین می ریزد و در مسیر خود رودخانۀ کری چای را که در حوضه ای جنگلی و کوچک در شمال غرب روستای کانرود قرار دارد، دریافت می کند. علاوه بر کری چای، رودخانه ای دیگر از حوضه ای جنگلی در مناطق کوهپایه ای غرب آبادی خسرو محله با تغییر جهت به سمت شمال شرقی در حوالی غرب سبیلی به رودخانۀ کانرود می پیوندد. شاخه های رودخانۀ کانرود از ارتفاعات شمال غرب آبادی اسبه نه سرچشمه می گیرد و پس از عبور از منطقه ای جنگلی به رودخانۀ کانرود می ریزد. به دلیل فقدان ذخیرۀ برفی جریان آن در مواقعی که فاصله بارندگی ها زیاد است قطع می شود. رودخانه در منطقۀ کوهستانی دارای مسیری شمال شرقی است و پس از ورود به جلگه با خمشی مشخص، در ابتدا مسیری جنوب شرقی و حدوده موازی با کوه را می پیماید و سپس از میان سیبلی گذشته و با تغییر جهت، با جهتی شرقی به دریای کاسپین می ریزد. در این حوضه ۲۶ چشمه شناسایی شده است و از چشمه های معروف آن می توان از چشمه های «گرو» و «گلی کش» در ارتفاعات جنوب غربی آبادی کانرود نام برد. رودخانه ای دیگر هم در جنوب قنبری محله و خسرو محله در مناطق کوهپایه ای جنگلی جاری است. ایستگاه باران سنجی کانرود با میانگین بارش سالانۀ ۱۳۹۹ میلی متر در این حوضۀ آبریز قرار گرفته است.

رودخانه کانرود

منبع:

کتاب رودهای گیلان

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here