معرفی رودخانه چله وند (چلوندچای):

مساحت این رودخانه برابر است با ۱/۷۱ کیلومتر مربع و طول آبراهۀ اصلی ۴۵/۱۹ و طول آن تا مصب ۴۵/۱۹ کیلومتر است. از شاخه های مستقل زیر حوضۀ تالش است و آب آن مستقیماً به دریای کاسپین واردمی شود. نام این رودخانه برگرفته از روستای چلوند در منتهی الیه خروجی رودخانه در کنارۀ دریای کاسپین است. آبادی های اسکندر حیاطی، شیر حیاطی، نظرمحله، خان حیاطی، خلیله سرا، چلوند و قره سو در کنارۀ رودخانه قرار دارند و در نهایت در آبادی چلوند پایین به دریای کاسپین می ریزد. این رود از کوه خان بلاغی سرچشمه می گیرد و از دو شاخۀ اصلی شمالی و جنوبی شکل گرفته است. شاخۀ شمالی، شاخۀ اصلی چلوندچای و شاخۀ جنوبی رودخانه کیچیک چای است. در این حوضه ۱۳۰ چشمه شناسایی شده است و از چشمه های معروف آن می توان از: «داش بلاغ» در آبادی باغچه گری، «گوموچان» و «انوشوآو» در آبادی باباعلی، «دفردوشان» در آبادی کشته دل، «زرنجو» در آبادی گل، «سیاه چال»، «گلاشه» و «خشکه رود» نام برد. رودخانه در منطقۀ کوهستانی دارای روندی تقریباً شرقی است و پس از ورود به جلگه ابتدا جهتی شمال شرقی پیدا می کند و سپس با جهتی شرقی به سمت دریای کاسپین جریان می یابد. این رود دارای رژیم آب شناختی برفی- بارانی و دارای یک دورۀ پرآبی است. آبدهی سالیانۀ آن برابر با ۲۸/۲ متر مکعب در ثانیه است. آبدهی بیشینۀ این رودخانه در ماه مهر برابر با ۹۲/۴ متر مکعب در ثانیه و کمینۀ آن در ماه مرداد برابر با ۱ مترمکعب در ثانیه است. ایستگاه آب شناسی و ایستگاه باران سنجی خان حیاطی (با میانگین بارش سالانۀ ۱۳۵۶ میلی متر) در این حوضه قرار دارد.

رودخانه چله وند
رودخانه چله وند

منبع :

کتاب رودهای گیلان

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here