معرفی رودخانه ماسوله رودخان:

مساحت این رودخانه برابر با ۰۸/۲۲۶ کیلومتر مربع، طول آبراهۀ اصلی ۸۵/۲۴ کیلومتر و طول آن تا مصب ۵۵/۶۰ کیلومتر است. نام رودخانه برگرفته از شهرک تاریخی ماسوله است و از رودخانه های مستقل زیرحوضۀ تالاب انزلی است. مهمترین سکونتگاه های این حوضه، شهرهای ماسوله، فومن و صومعه سرا است. آبادی های جیرزودل، کلوعه، قدمگاه، توسه خمار، سیاه کش، کمادل، کنده سر، ماکلوان، کلارم، خلیل سرا، نصر الله آباد، لولمان، رونگیان، خرف آباد، کسماء، جیر محله دشت بیجار و چومثقال در کرانه های آن واقع شده اند. این رود در نهایت به تالاب انزلی می ریزد. رودخانۀ ماسوله رودخان از دو شاخۀ اصلی شمالی ماسوله رودخان و جنوبی گیلونده رود تشکیل شده است. سرشاخه های آن از بین کوه های (مولوم)، گبرآیز، قند کله آتش ویزه، خربو، لاسه سر، دوخون، گدوک، آسمان کوه و گرداب سرچشمه می گیرد. این رودخانه در مسیر خود رودخانه های شاه معلم، لیلی خانی، پلنگ بیشه دره، زودل، بوراخونی، دله خونی، گیلونده رود، تولاب خاله، سیه بنه روار، وقفی، آبرود و پیش رودبار را نیز دریافت می کند و رودخانه های کسمارود و اشکال جو از انشعاب های آن هستند. رودخانۀ امام زاده هاشم تمامی سرشاخه های غربی و مسلط به شهر ماسوله را دربر می گیرد و از کوه های گبرآیز، قند کله آتش ویزه و خربو سرچشمه می گیرد. رودخانۀ خلیل دشت از کوه های لاسه سر و دو خون سرچشمه گرفته است. رود بوراخونی از کوه توریشوم سرچشمه می گیرد و در غرب روستای کلوعه به رودخانۀ ماسوله رودخان می ریزد. رود لیلی خانی هم از کوه قماش و منطقۀ دشت کیله سر سرچشمه می گیرد. رودهای پلنگ بیشه دره و دله خانی هم از کوه دله خانی سرچشمه می گیرند. گیلونده رود شاخۀ اصلی و جنوبی رودخانۀ ماسوله که در شرق شهر ماسوله جریان دارد را شکل می دهد و دو رودخانۀ باسکمه چال و زنگل رود در غرب آبادی «دور واران» به هم پیوسته و این رودخانه را تشکیل می دهند.

ماسوله رودخان

منبع:

کتاب رودهای گیلان

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here