معرفی رودخانه لیسار :

مساحت این رودخانه برابر با ۳/۲۰۷ کیلومتر مربع، طول آبراهۀ اصلی ۰۲/۳۱ کیلومتر و طول آن تا مصب ۹۵/۳۳ کیلومتر است. از رودخانه های مستقل زیر حوضۀ تالش است که در شمال شهر تالش جریان دارد. نام رودخانه از شهر لیسار واقع در محل دلتای رودخانۀ لیسار گرفته شده است. آبادی های کله مر، سیاه جعفر، هوره دشت، نمازی محله، لیسار و محمودآباد در حاشیۀ این رودخانه قرار گرفته اند. این رود که از کوه ارگنه سرچشمه می گیرد، در طول مسیر خود رودخانه های اورنه، تیرنه رود، چرخه رو، رضی چنگ، سیاه لوان، کوتله رود، لستن پل، مسلکه هریم، ورزان چای و هوی را دریافت می کند. در این حوضه ۳۳۷ چشمه شناسایی شده است که از چشمه های آن می توان از: «هوگو» در آبای قرقارو، «گوگ بلاغه» در آبادی غوشابلاغه، «سه بلاغی» در آبادی قازان دلن،«غشابلاغ» در آبادی غشابلاغ، «تبله هونی» در آبادی چم چمی، «نخه چمه» در آبادی سوکادی، «قارودی» و «موراهونی» در آبادی هره دشت، «دولونی آبادی» در آبادی دولونی و «گواتر سویی» در آبادی لیسنه جا نام برد. در منطقۀ کوهستانی، رودخانه مسیری غربی- شرقی را می پیماید و پس از ورود به جلگه، مسیری غربی- شرقی را ادامه می دهد و در شمال شرقی آبادی اوتار به دریای کاسپین می پیوندد. رودخانه دارای رژیم برفی-  بارانی است و دو دورۀ پر آبی، یکی در بهار و دیگری در پاییز دارد. بیشینۀ آبدهی رودخانه در ماه اردیبهشت برابر با ۵۱/۴ متر مکعب در ثانیه، کمینۀ آن در ماه مرداد برابر با ۸۹/۰ متر مکعب در ثانیه و میانگین آبدهی سالیانۀ آن ۱۷/۲ متر مکعب در ثانیه است. ایستگاه آب شناسی و ایستگاه باران سنجی زُمری (با میانگین بارش سالانۀ ۱۰۹۲ میلی متر) در این حوضۀ آبریز قرار دارند.

قلعه لیسار

منبع:

کتاب رودهای گیلان

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here