معرفی رودخانه لوندویل:

مساحت آن برابر با ۷/۳۷ کیلومترمربع، طول آبراهۀ اصلی۹۰/۱۳ کیلومتر وطول آن تامصب ۶۵/۱۸ کیلومتر است. این رود در جنوب حوضۀ کانرود قرار گرفته و نام آن برگرفته از شهر لوندویل است که در منتهی الیه شرقی حوضه در جلگه قرار دارد. این رود از کوه خان بلاغی سرچشمه می گیرد و دو رودخانۀ سیبی گردن و پونی به آن می پیوندند. مهم ترین سکونتگاه انسانی آن شهر لوندویل است و آبادی های لاتون، نوراده، خلیفه حیاطی، کوته کومه، علی آباد، باش محله، بهرام محله و شهر لوندویل در کنارۀ این رودخانه قرار دارند. در این حوضه ۸۰ چشمه شناسایی شده است که از مهم ترین آنها می توان از «جن دره» در شمال کوه لاتون، «راخدار» در آبادی توراده، «آب گرم کوته کومه» و «جوزه» در نظر محله و «پنرهونی» در باش محله نام برد. رودخانه در سرشاخۀ اصلی و مناطق بالا دست به کوته کومه معروف است. در شمال شهر لوندویل رودخانه دارای پیچان رودی با خمش شمال سوی است. این رود از میان شهر لوندویل گذشته و به دریای کاسپین می ریزد. جریان رودخانه دائمی است و دارای دو دورۀ پرآبی در پاییز و زمستان است و رژیم آن بارانی- برفی است. بیشینۀ آبدهی آن در ماه مهر برابر با ۱۹/۳ و کمینۀ آبدهی آن مربوط به ماه مرداد برابر با ۴۲/۰ و آبدهی سالیانۀ آن ۳۹/۱ متر مکعب در ثانیه است. ایستگاه آب شناختی و ایستگاه باران سنجی باش محله (با میانگین بارش سالانۀ ۱۳۶۸ میلی متر) در این حوضۀ آبریز قرار دارد. چشمۀ آب گرم کوته کومه و آبشار لاتون از جاذبه های آن محسوب می شوند.

رودخانه لوندویل
رودخانه لوندویل

منبع:

کتاب رودهای گیلان

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here