معرفی رودخانه شفارود:

مساحت این رود برابر با ۹/۳۴۹ کیلومتر مربع است، طول آبراهۀ اصلی ۹۴/۴۴ کیلومتر و طول آن تا مصب ۳۰/۵۲ کیلومتر است. شفارود از رودخانه های مستقل زیرحوضۀ تالش است و آبادی های آق مسجد، سکه، بناوی، دکان، پونل، سلطان و سکاسکه بشم در حاشیۀ این رودخانه قرار دارند. این رود که از کوه های سنبل و تیرو سرچشمه می گیرد، پس از عبور از شهر رضوانشهر به دریای کاسپین می ریزد. این رودخانه در مسیر خود رودخانه های دلبه رود، سیاهرود، میان رود، خوشابر، خولاکو، آستاوربار، هفت خونی و کوری را دریافت می کند و رودخانه های میناروبار، ملارود و تیزرود هم از انشعاب های آن هستند. شفارود از دو شاخۀ اصلی شمالی و جنوبی تشکیل شده است. شاخۀ شمالی با نام شفارود و شاخۀ جنوبی خوشابر نامیده می شود. خوشابر (سیاه بیل) از کوه های سه کوه سر، امیر کوه، پالان سر و خالسدان سرچشمه می گیرد و آبادی های کلته، شیر بچه پیر، دشته میان و سرک را مشروب ساخته و در نهایت به رودخانۀ شفاورد می ریزد. این رودخانه در مسیر خود رودخانۀ سیاه بیل را دریافت می کند. شاخۀ شمالی یا اصلی شفارود از به هم پیوستن دو رودخانۀ سیاه رود و میان رود تشکیل شده است. سیاه رود از کوه های برزه کوه و زندانه سرچشمه می گیرد و آبادی های چنگیز خونی، جلوه خوار، کنگه لیوه، رینه و معاف محله در حاشیۀ آن واقع شده اند. در این حوضه ۴۱۴ چشمه شناسایی شده است. از چشمه های معروف آن می توان از: «ارووه خونی»، «سیاه خونی»، «کته لارخونی» در نوآودره در حوالی آبادی زندانه و دامنه های کوه سنبل، «باغ ربار خونی» و «حمامه خونی» در جنوب آبادی دشت ودامان، «کلی بل»، «بالونه سر» و «گلی رز» در حوالی آبادی برن، «سینه هونی»، «هنده هله خونی»، «ارووه خونی» و «هفت خونی» در حوالی آبادی ارده، «خرچال خونی» و «ویه خونی» در آبادی اندل، «شاه مرده خونی» و «ورزشم خونی» در حوالی آبادی روده و «گالش و خونی» و «لیل باغون» در حوالی آبادی کهنه که نام برد. رودخانه در منطقۀ کوهستانی مسیری نسبتأ غربی- شرقی را دنبال می کند و پس از رسیدن به جلگه تغییر جهت داده و مسیری کاملا شمال شرقی را تا رسیدن به دریای کاسپین می پیماید. رودخانه دارای دو دورۀ پر آبی یکی در بهار و دیگری در پاییز است. رژیم رودخانه برفی- بارانی است. بیشینۀ آبدهی ماهانۀ رودخانه مربوط به ماه فروردین با مقدار ۰۹/۹ متر مکعب در ثانیه و کمینۀ آن در ماه مرداد با ۸۵/۲ متر مکعب در ثانیه و میانگین آبدهی سالیانۀ این رودخانه برابر با ۵۶/۵ متر مکعب در ثانیه است. ایستگاه آب شناسی پونل در این حوضۀ آبریز واقع شده است. پل تاریخی پونل بر روی این رودخانه هم از جاذبه های آن محسوب می شود.علاوه بر این از رودخانۀ شفارود، رودخانه هایی در جلگه منشعب شده و به دریای کاسپین می ریزد.

شفارود

منبع:

کتاب رودهای گیلان

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here